NOTA DE INFORMARE GENERALA PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL APARTINAND CLIENTILOR BT MICROFINANTARE IFN S.A.

 

  Versiune aplicabila incepand cu data de: 15.11.2021

  Versiune aplicabila incepand cu data de: 15.09.2020

  Versiune anterioara – din data de: 01.10.2019

 

I. Prevederi generale

 

Prin prezenta notă de informare, BT Microfinantare IFN SA - în calitate de operator de date cu caracter personal - își îndeplinește față de Clienții sai (denumiți și “Clienți” sau “Clienți BT Mic”) – astfel cum sunt aceștia definiți în cele ce urmează - obligația de informare în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal în contextul desfășurării activității sale ca instituție financiară nebancară.

Prezenta nota de informare este elaborată conform prevederilor art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “GDPR”).

BT Microfinantare a numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO) care poate fi contactat în legătură cu orice aspecte legate de modul în care BT Microfinantare prelucrează datele cu caracter personal, în următoarele moduri:

 

 • pe cale poștală, la adresa din Mun Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, Biroul E3-18, Etaj 3, Sector 1, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor sau DPO”
 • la adresa de poștă electronică dpo@btmic.ro

 

 „Client BT Mic” sau ”Client” este persoana fizică care face parte din oricare dintre următoarele categorii de persoane vizate:

 1. împrumutați/debitori sau potențiali împrumutați/potențiali debitori ai BT Mic. Împrumutații/debitorii sunt persoanele fizice sau juridice care au încheiat cu BT Mic un contract de credit. Potențiali împrumutați/potențiali debitori sunt persoanele fizice sau juridice care au adresat BT Mic o solicitare de finanțare, dacă aceasta a fost respinsă sau, deși a fost aprobată, contractul de credit nu a mai fost încheiat;
 2. reprezentații legali sau convenționali ai împrumutaților/potențialilor împrumutați persoane juridice sau fizice;
 3. beneficiarii reali ai împrumutaților/potențialilor împrumutați persoane juridice;
 4. garanți de orice fel ai obligațiilor de plată asumate de împrumutații persoane fizice sau juridice față de BT Mic;
 5. succesorii legali sau convenționali ai celor menționați mai sus.

II. Operatorul datelor cu caracter personal

 

BT Microfinantare IFN S.A (denumită în continuare și „BT Mic” sau „noi”) este o institutie financiara nebancara, persoana juridica romana cu sediul social în Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, et.3, Biroul E3-18, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10298/2016, cod unic de inregistrare 36380482, având adresa de e-mail office@btmic.ro

 

 

BT Mic face parte din cadrul Grupului Financiar Banca Transilvania („Grupul BT”), Banca Transilvania („BT”) fiind actionarul majoritar, respectiv societatea-mama a acesteia.

 

BT Mic isi desfasoara activitatea prin reteaua proprie de agentii, respectiv prin reteaua de agentii si sucursale a Bancii Transilvania. Pagina noastra de internet este www.btmic.ro.

III. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT Mic

 

Prelucrăm date cu caracter personal în calitatea dumneavoastră de Clienți BT Mic, după caz, în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru confirmarea calității de Client BT Mic;

Verificarea identității se realizează la stabilirea și pe parcursul derulării unei relații de afaceri, la ordonarea oricărei tranzacții sau când se solicită obținerea de informații sau efectuarea de operațiuni precum, dar fără a se limita la: informații despre creditele contratate de la BT Mic, depunerea/transmiterea oricăror cereri/sesizări, dar și cu ocazia apelurilor telefonice inițiate de către Clienți sau de către noi.

 

Identitatea vi se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original, iar în mediul online și în cadrul apelurilor telefonice inițiate de Client sau de BT Mic, prin solicitarea furnizării și validarea unor informații aflate deja în evidențele noastre în legătură cu dumneavoastră;

 • cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de Client (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută (actualizarea datelor), precum și ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile permise de lege);
 • evaluarea solvabilității, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților interesați de oferte personalizate în legatură cu produsele de creditare ale BT Mic sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de creditare);
 • încheierea și executarea contractelor de credit;
 • efectuarea demersurilor pentru obtinerea de la un partener contractual, furnizor de servicii de încredere,  a unor certificate digitale emise pentru Clienti, cu care aceștia să poată aplica semnatura electronică calificată pe documentatia de credit BT Mic;
 • ;
 • colectarea debitelor și recuperarea creanţelor înregistrate de Clienți;
 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic;
 • realizarea analizelor si ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;
 • administrarea în cadrul departamentelor interne a produselor de credit oferite;
 • prevenirea dobândirii sau redobândirii calității de Client de către persoane având un comportament inadecvat, care este de natură să împiedice desfășurarea unei activități de creditare prudente, conforme cu obligațiile legale pe care BT Mic le are;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BT Mic, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care suntem implicați; 
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de orice personă și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul discuțiilor, inclusiv telefonice, inițiate de Clienți sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • informarea Clienților în legatură cu situația cererilor de credit adresate și, după caz, a creditelor contractate de aceștia la BT Mic (precum, dar fără a se limita la extrase de cont, comunicarea deciziilor de aprobare/respingere a cererilor de credit);
 • transmiterea de mesaje publicitare, numai conform consimțământului exprimat de Clienți;
 • colectarea opiniei Clienților cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT Mic (evaluarea calității serviciilor);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor;

 

IV. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate,  aparținând Clienților BT Mic

 

 • date de identificare: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale, seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, precum și copia acestuia, adresa de domiciliu şi de reşedinţă, adresa unde locuiește clientul și regimul acesteia;
 • date de contact: adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • cetăţenia;
 • informații despre scopul și natura relației de afaceri;
 • date financiare;
 • informații despre conturi bancare din care efectuați plata ratelor aferente creditelor contractate de la BT Mic;
 • date fiscale (țara de rezidență fiscală);
 • profesia, ocupaţia, denumirea angajatorului ori natura activităţii proprii (dacă este cazul),
 • informații despre funcţia publică importantă deţinută- dacă este cazul- și opinii politice (exclusiv în contextul obținerii de informații legate de calitatea de persoană expusă public- PEP);
 • informații despre situaţia familială (inclusiv stare civilă, număr copii, copii în întreținere etc.);
 • informații despre situaţia economică şi financiară (inclusiv date despre venituri, date privind bunurile deţinute/aflate în proprietate, precum și date referitoare la comportamentul de plată, informatii despre sursa averii in cazul PEP);
 • imaginea (în copia actelor de identitate);
 • vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice;
 • vârsta, pentru verificarea eligibilității de a contracta produse de creditare;
 • opinii, exprimate în cadrul sesizărilor/reclamațiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, în legătură cu produse/servicii/angajați ai BT Mic;
 • semnătura (inclusiv în cadrul specimenelor de semnătură);
 • identificatori, precum, dar fără a se limita la: numere de contracte de credit sau de cereri de credit, coduri IBAN;
 • date privind starea de sănătate, exclusiv în cazul în care prelucrarea unor asemenea date este necesară pentru dovedirea de către Clienți a situației dificile în care se află aceștia sau membrii familiilor lor, mai ales în vederea acordării unor facilități la creditele contractate;
 • date referitoare la produsul de creditare contractat/solicitat: tipul de produs, starea produsului, data acordării, sumele acordate, data scadenței, valuata creditului, suma plătită, rata lunară, sumele restante numărul de zile de întârziere, data primei restanțe, categoria de întârziere și data ultimei plăți. Parte din aceste date se prelucrează inclusiv în Biroul de Credit, astfel cum sunteți informați prin nota de informare specifică: Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul  Biroului de Credit;
 • informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;
 • informații legate de sâvarșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, în relația directă cu BT Mic, constatate prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
 • orice alte date cu caracter personal aparținând Clienților, care ne sunt aduse la cunoștință în diverse contexte de către alți Clienți sau de către orice alte persoane.

V. Sursele datelor cu caracter personal

 

De regulă, datele cu caracter personal aparținând Clienților, pe care BT Mic le prelucrează, sunt colectate direct de la aceștia.

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 • de la codebitori, garanți, fidejusori ai Clienților (alti Clienti);
 • de la alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri si temeiuri legitime, legate in principal de cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor si administrare intragrup a clientilor si angajatilor;
 • de la partenerii BT Mic care intermediază activitatea noastră de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecată, parchete, executori judecătorești, BNR, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocați, în contextul în care aceștia ne transmit sesizări sau solicitări în legătură cu Clienții;
 • de la societăți de asigurare;
 • de la bănci;
 • de la organizații internaționale/europene si fonduri de garantare;
 • din surse publice, precum dar fără a se limita la: Oficiul Național al Registrului Comerțului, ANAF, portalul instanțelor de judecată, internet;
 • din evidențe de tipul Biroului de Credit, Centrala Riscului de Credit, în cazul în care există un temei juridic și un scop determinat și legitim pentru consultarea acestora;
 • de la furnizori privați de baze de date- ex. entități abilitate să administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism și cele expuse public;
 • de la parteneri contractuali;
 • de la societăți de recuperare a debitelor/creanțelor (ex. putem afla noile date de contact ale Clienților de la societăți care ne sprijină în activitatea de recuperare creanțe, date pe care acestea din urmă le obțin în baza interacțiunilor proprii cu aceștia sau cu persoane apropiate acestora);
 • de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizări/cereri care conțin date ale Clienților (ex. persoane care ne sesizează că nu mai aveți același date de contact cu cele declarate în evidențele BT Mic).

VI. Alte categorii de persoane vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate în contextul relației de creditate dintre BT  Mic si Clienti

 

În cadrul activității desfășurate, BT Mic prelucrează în principal datele cu caracter personal aparținând Clienților, astfel cum sunt aceștia definiți în cadrul prezentei Note de informare generale.

Cu toate acestea, este posibil să ajungem să prelucrăm în contextul relației contractuale cu acești Clienți și date cu caracter personal aparținând altor categorii de persoane, de regulă în cazul în care aceste date sunt puse la dispoziția BT Mic chiar de către Clienți.

 

După caz, în funcție de situația concretă, este posibil ca BT Mic să prelucreze datele următoarelor categorii de persoane fizice:

 

 1. membri ai familiei unui Client- în contextul formulării și analizării unei solicitări de credit sau a derulării unui contract de credit;
 2. persoane fizice care se află în legătură cu un solicitant al unui credit – persoane din grupul solicitantului/împrumutatului/potențialului împrumutat- în cazul în care o persoană adresează BT Mic o cerere de creditare, în conformitate cu obligațiile legale cărora orice instituției financiară nebancară se supune, este nevoie să ne furnizeze date ale unor persoane fizice cu care solicitantul creditului se află în legătură. Aceste persoane sunt de regulă, dar nu se limitează la: soțul/soția/partenerul de viață, reprezentanți legali/asociați/acționari ai unor persoane juridice cu care solicitantul de credit se află în legătură. În acest context, va fi nevoie să prelucrăm, de regulă numele, prenumele, codul numeric personal și, după caz, calitatea și deținerile acestor categorii de persoane vizate în cadrul persoanelor juridice care fac parte din grupul solicitantului de credit;
 3. persoane fizice ale căror date sunt menționate pe diverse înscrisuri puse la dispoziția BT Micîn cazul în care Clienții BT Mic depun la/transmit către noi diferite înscrisuri, în diferite situații (ex. adeverințe sau înscrisuri de orice tip care conțin date cu caracter personal ale semnatarilor sau, după caz, ale altor persoane menționate în cuprinsul înscrisurilor) BT Mic va prelucra aceste date, având în vedere necesitatea de a păstra aceste înscrisuri, chiar dacă este posibil să nu aibă nevoie să le prelucreze datele în altă formă decât stocarea lor;
 4. orice alte persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către Clienți BT Mic, pentru a fi prelucrate în legătură cu relația noastră contractuală cu aceștia.

Ori de câte ori va exista posibilitatea obiectivă ca BT Mic să își îndeplinească în mod direct față de aceste persoane obligația de informare privind prelucrarea datelor lor, își va îndeplini această obligație. În unele cazuri însă, fie nu există posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat pentru noi să îndeplinim direct acestă obligație, astfel încât vom afișa pe website-ul – www.btmic.ro – în cadrul Politicii BT MICROFINANTRE IFN S.A. privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, informarea dedicată tuturor categoriilor de persoane fizice ale căror date le prelucrăm în cadrul activității noastre.

Pentru ca să putem prelucra datele cu caracter personal cu transparența impusă de lege, orice Client care furnizează BT Mic, în orice context, date cu caracter personal aparținând altor categorii de persoane fizice, dacă are în mod obiectiv posibilitatea de a informa aceste persoane în legătură cu punerea la dispoziția BT Mic a datelor lor, se obligă să îndeplinească această obligație anterior momentului în care ni le transmite.

 

VII. Temeiurile în baza cărora BT Mic prelucrează datele cu caracter personal și consecințele refuzului de a fi prelucrate

 

Temeiurile în baza cărora BT Mic prelucrează date cu caracter personal sunt, după caz:

 • necesitatea de a prelucra datele pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
 • obligația legală a BT Mic;
 • încheierea/executarea contractelor încheiate între BT Mic și persoana vizată,
 • interesul legitim al BT Mic și/sau al unor terți;
 • consimțământul persoanelor vizate.

Dacă Clienții refuză să se prelucreze date personale, altele decât cele care au la bază temeiul consimțământului persoanelor vizate, nu vom putea analiza solicitările de credit sau, după caz, nu vor putea contracta produse de creditare oferite de BT Mic.

În cazul datelor prelucrate de către BT Mic în temeiul interesului legitim, refuzul Clienților ca acestea să le fie prelucrate va avea consecințe diferite, în funcție de situația concretă, respectiv în funcție de motivele pentru care BT Mic justifică prelucrarea și de motivele legate de situaţia particulară în care se află persoana vizată care se opune prelucrării datelor.

 

VIII. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de BT Mic

 

Datele cu caracter personal ale Clienților noștri și, după caz, ale altor categorii de persoane vizate menționate anterior, sunt dezvăluite sau, după caz, transferate, în conformitate cu prevederile legale, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:

 • alti Clienti;
 • alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri legate de cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor, precum si in alte scopuri administrative intragrup;
 • partenerii BT Mic care intermediază activitatea noastră de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • cesionari;
 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați de noi în cadrul desfășurării activității, precum, dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, audit, servicii conexe emiterii cardurilor, etc;
 • entități financiar-bancare;
 • autorități și instituții publice, precum, dar fără a se limita la Banca Națională a României (BNR), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) inclusiv, după caz, unitățile teritoriale ale acestora;
 • notari publici, avocați, executori judecătorești;
 • organizatii europene (ex. FEI) sau alte fonduri de garantare;
 • Centrala Riscului de Credit*;
 • Biroul de Credit și Participanții la sistemului Biroului de Credit**;
 • societăți de asigurare;
 • societăți de colectare debite restante/creanțe.

 

* BT Mic are obligația legală de a raporta către Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat, respectiv să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.

**BT Mic are interesul legitim de a raporta în Sistemul Biroului de Credit, la care au acces și ceilalți Participanți (în principal instituții de credit și instituții financiare nebancare) datele personale ale debitorilor care înregistrează întârzieri la plata creditului de cel puțin 30 de zile, după înștiințarea prealabilă a persoanelor vizate în acest sens cu cel puțin 15 zile înainte de data raportării. Raportarea se realizează conform prevederilor notei de informare specifice Informare privind prelucrarea datelor personale în evidențele Biroului de Credit, care vă este pusă la dispoziție în momentul adresării unei solicitări de credit BT Mic.

IX. Durata estimată pentru prelucrarea de către BT Mic a datelor cu caracter personal

 

Datele cu caracter personal prelucrate de BT Mic în scopul cunoașterii Clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv datele privind tranzacțiile derulate, vor fi păstrate cel puțin 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu Clientul (încetarea relației de creditate). De asemenea, în cazul în care relația de afaceri nu este deschisă, datele din cuprinsul solicitarii de credit vor fi stocate la nivelul BT Mic timp de regulă 5 ani de la data respingerii solicitării de creditare sau, după caz, de la data renunțării clientului la creditul aprobat.

 

În ceea ce privește datele prelucrate în sistemul Biroului de Credit, acestea sunt stocate la nivelul acestei instituții și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data ultimei actualizări, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

Datele personale pentru care BT Mic are obligația legală de raportare către Centrala Riscului de Credit (CRC) vor fi menținute în evidențele CRC pe o perioada de 7 ani de la data înscrierii lor.

XI. Drepturi care pot fi exercitate de persoanele vizate în legătură cu prelucrarea datelor lor cu caracter personal de către BT Mic

 

Oricărei persoane vizate îi este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, respectiv:

 1. a) dreptul de acces: persoanele vizate pot obține de la BT Mic confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;
 2. b) dreptul la rectificarea datelor: persoanele vizate pot să solicite BT Mic să modifice datele incorecte ce le privesc ori, după caz, să completeze datele care sunt incomplete;
 3. c) dreptul la ștergere: persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 • a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și BT Mic nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 1. d) dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.
 2. e) dreptul de opoziție: persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BT Mic, din motive care țin de situația lor specifică;
 3. f) dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă:
 • contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță;
 • în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BT Mic ca operator prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.
 1. g) dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca BT Mic să le furnizeze anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită, BT Mic poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 2. h) dreptul de a se opune unei decizii individual automatizate;
 3. i) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – h) de mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de BT Mic, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de societatea noastră, trimițând cererea:

 • pe cale poștală, la adresa din mun Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, no 43, Biroul E3-18, Etaj 3, Sector 1, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor sau DPO”
 • la adresa de poștă electronică dpo@btmic.ro.

 

Detalii în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal realizată în cadrul activității BT Mic se regăsesc inclusiv  în cadrul Politicii BT MICROFINANTRE IFN S.A. privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, disponibilă pe pagina de internet www.btmic.ro sau direct la următorul link: https://www.btmic.ro/Politica-privind-prelucrarea-si-protectia-datelor-personale-BT-Mic. Prin politica menționată ne îndeplinim obligația de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și față de toate celelalte categorii de persoane fizice ale căror date le prelucrăm în cadrul activității noastre.