POLITICA BT MICROFINANTARE I.F.N. S.A. PRIVIND PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (“POLITICA” SAU “POLITICA DE CONFIDENTIALITATE BT MIC”)

 

 

  Versiune aplicabila incepand cu data de: 15.11.2021

  Versiune aplicabila incepand cu data de: 15.09.2020

  Versiune anterioara – din data de: 01.10.2019

 

Despre această Politică de confidențialitate

La BT Microfinantare I.F.N. S.A. (denumită în continuare “BT Mic” sau “noi”) ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor fizice cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate deplină cu dispozițiile legale aplicabile și cu cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate.  

Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, am numit un responsabil cu protecția datelor (data protection officer sau DPO), care poate fi contactat de orice persoană în legatură cu orice aspecte legate de modul în care BT Mic prelucrează aceste date, prin transmiterea unei sesizări la:

 • sediul BT Mic din Mun. Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, et,3, Biroul E3-18, Sector 1, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” sau a unui mesaj la
 • adresa de poștă electronică dpo@btmic.ro.

 

În cele ce urmează vă prezentăm politica noastră în acest domeniu foarte important, pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea imbunătățirii ei continue.

Prin această Politică înțelegem să ne îndeplinim față de toate categoriile de persoane fizice ale căror date cu caracter personal le prelucrăm în cadrul activității noastre (“persoane vizate”) obligația de informare în conformitate cu prevederile art. 13 -14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protecția datelor (denumit în continuare “GDPR”).

Ori de câte ori vom avea posibilitatea obiectivă de a informa în mod direct anumite categorii de persoane vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajăm să procedăm în acest sens.

În unele cazuri însă, fie nu avem posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat pentru noi să ne îndeplinim direct acestă obligație. Pentru toate aceste situații, ne îndeplinim obligația de informare  prin această Politică de confidențialitate.

Dacă sunteți client al nostru- Client BT Mic - și doriți să consultați doar secțiunea referitoare la prelucrarea datelor acestei categorii de persoane vizate, puteti să accesați: Notă de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT Microfinantare I.F.N. S.A., care este parte integrantă a acestei Politici.

Prezenta Politică nu se adresează angajaților BT Mic, această categorie de persoane vizate fiind informată în legatură cu datele cu caracter personal pe care BT Mic le prelucrează în calitate de angajator printr-un document distinct.

 

 

Vă vom prezenta în continuare ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm în cadrul activității noastre, cine sunt persoanele vizate de această prelucrare, în ce scopuri utilizăm datele cu caracter personal, către cine le dezvăluim sau le transferăm, cât timp le păstrăm, în ce fel asigurăm securitatea lor, precum și care sunt drepturile pe care persoanele vizate și le pot exercita în legatură cu această prelucrare.

În cazul în care nu sunteți familiarizați cu sensul diferiților termeni de specialitate utilizați în cadrul GDPR sau al legislației aplicabile în domeniul bancar, vă recomandăm să studiați mai întâi secțiunea referitoare la:

A. Termeni de specialitate utilizați în Politică

Termenii definiți în prezenta secțiune, vor avea următorul înțeles atunci când sunt utilizați în prezenta Politică:

 • “Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 1. „Prelucrarea datelor cu caracter personal” sau "prelucrarea datelor", înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 2. „GDPR” înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE;
 3. “Grupul Financiar BT”- Banca Transilvania S.A. împreună cu entități controlate de aceasta precum, BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”), BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Direct IFN S.A. („BTD”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”), Fundația Clubul Întreprinzătorului Român, Fundația Clujul are Suflet și alte entități care se pot alătura acestui grup în viitor;
 4. „Operator” înseamnă persoană juridică, care, singură sau împreună cu alte persoane, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 5. „Persoana vizată” înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate;
 6. „Destinatar" înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță;
 7. „Parte terță” înseamnă o persoana fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism, altul decât Persoana Vizată, Operatorul, Persoana Împuternicită și care, sub directa autoritate a Operatorului sau a Persoanei Împuternicite sunt autorizate să prelucreze Date cu Caracter Personal;
 8. „Autoritate de Supraveghere" înseamnă o autoritate publică independentă instituită de un stat membru, responsabilă de monitorizarea aplicării GDPR. În România autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – “ANSPDCP”;
 9. "Date biometrice" înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
 10. "Date privind sănătatea" înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;
 11. „Beneficiar real” conform prevederilor art. 4 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 4 alin. 2 din acest act normativ;
 12. Persoană expusă public” conform prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 3 alin. 2 din acest act normativ.

 

B.    Cine este BT Mic?

BT Microfinantare I.F.N. S.A. este o institutie financiara nebancara, persoana juridica romana cu sediul social în Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, et.3 Biroul E3-18, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/10298/2016, cod unic de inregistrare 36380482, având adresa de e-mail office@btmic.ro

 

 

BT Mic isi desfasoara activitatea prin reteaua proprie de agentii, respectiv prin reteaua de agentii si sucursale a Bancii Transilvania. Pagina noastra de internet este www.btmic.ro (website-ul BT Mic).

 

BT Mic este parte (subsidiară) a Grupului Financiar Banca Transilvania.

 

Banca Transilvania S.A. este societatea mamă a Grupului Financiar Banca Transilvania (denumită în continuare și „Grupul BT”), care cuprinde, pe lângă BT Mic și alte entități subsidiare, respectiv: BT Direct IFN SA (“BT Direct”) , BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”), BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”), BT Capital Partners S.S.I.F. S.A. („BTCP”).

 

C.    Ce date cu caracter personal prelucrează BT Mic, cui aparțin acestea și în ce scopuri le utilizăm?

În cadrul activității pe care o desfășurăm, prelucrăm diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în relație cu noi. Scopurile în care prelucrăm datele sunt direct dependente și de felul în care diferitele categorii de persoane vizate intră în relație cu BT Mic.

Raportat la relația pe care o aveți cu BT Mic într-un anumit context, vă prezentăm distinct în cele ce urmează cum vă vom prelucra datele cu caracter personal:

 

1.      Dacă sunteți client BT Mic (ex. debitori care au încheiat un contract de credit cu BT Mic sau solicitanți care au completat cereri pentru a dobândi această calitate, codebitori, utilizatori suplimentari de carduri de credit etc.)

a.     Cine este Client BT Mic?

 

„Client BT Mic” sau ”Client” este persoana fizică care face parte din oricare dintre următoarele categorii de persoane vizate:

 1. împrumutați/debitori sau potențiali împrumutați/potențiali debitori ai BT Mic. Împrumutații/debitorii sunt persoanele fizice sau juridice care au încheiat cu BT Mic un contract de credit. Potențiali împrumutați/potențiali debitori sunt persoanele fizice sau juridice care au adresat BT Mic o solicitare de finanțare, dacă aceasta a fost respinsă sau, deși a fost aprobată, contractul de credit nu a mai fost încheiat;
 2. reprezentații legali sau convenționali ai împrumutaților/potențialilor împrumutați persoane juridice sau fizice;
 3. beneficiarii reali ai împrumutaților/potențialilor împrumutați persoane juridice;
 4. garanți de orice fel ai obligațiilor de plată asumate de împrumutații persoane fizice sau juridice față de BT Mic;
 5. succesorii legali sau convenționali ai celor menționați mai sus.

 

 

Vă reamintim că detalii complete, în format printabil, despre prelucrarea de către BT Mic a datelor clienților săi obișnuiți – Clienți BT Mic - se regăsesc și în Nota de informare generală privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal aparținând Clienților BT Microfinantare IFN SA

 

b.     Scopurile în care prelucrăm datele Clienților BT Mic

 

Prelucrăm date cu caracter personal în calitatea dumneavoastră de Clienți BT Mic, după caz, în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, în vederea prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru confirmarea calității de Client BT Mic;

Verificarea identității se realizează la stabilirea și pe parcursul derulării unei relații de afaceri, la ordonarea oricărei tranzacții sau când se solicită obținerea de informații sau efectuarea de operațiuni precum, dar fără a se limita la: informații despre creditele contratate de la BT Mic, depunerea/transmiterea oricăror cereri/sesizări, dar și cu ocazia apelurilor telefonice inițiate de către Clienți sau de către noi.

 

Identitatea vi se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original, iar în mediul online și în cadrul apelurilor telefonice inițiate de Client sau de BT Mic, prin solicitarea furnizării și validarea unor informații aflate deja în evidențele noastre în legătură cu dumneavoastră;

 • cunoașterea clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de Client (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută (actualizarea datelor), precum și ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile permise de lege);
 • evaluarea solvabilității, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților interesați de oferte personalizate în legatură cu produsele de creditare ale BT Mic sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de creditare);
 • încheierea și executarea contractelor de credit;
 • efectuarea demersurilor pentru obtinerea de la un partener contractual, furnizor de servicii de încredere,  a unor certificate digitale emise pentru Clienti, cu care aceștia să poată aplica semnatura electronică calificată pe documentatia de credit BT Mic;
 • colectarea debitelor și recuperarea creanţelor înregistrate de Clienți;
 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic;
 • realizarea analizelor si ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă;
 • administrarea în cadrul departamentelor interne a produselor de credit oferite;
 • prevenirea dobândirii sau redobândirii calității de Client de către persoane având un comportament inadecvat, care este de natură să împiedice desfășurarea unei activități de creditare prudente, conforme cu obligațiile legale pe care BT Mic le are;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BT Mic, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care suntem implicați; 
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de orice personă și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul discuțiilor, inclusiv telefonice, inițiate de Clienți sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • informarea Clienților în legatură cu situația cererilor de credit adresate și, după caz, a creditelor contractate de aceștia la BT Mic (precum, dar fără a se limita la extrase de cont, comunicarea deciziilor de aprobare/respingere a cererilor de credit);
 • transmiterea de mesaje publicitare, numai conform consimțământului exprimat de Clienți;
 • colectarea opiniei Clienților cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT Mic (evaluarea calității serviciilor);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor;

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate Clienților BT Mic

 

 

 • date de identificare: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), data şi locul naşterii, codul numeric personal (CNP) sau un alt element unic de identificare similar, precum CUI pentru persoane fizice autorizate sau CIF pentru persoanele fizice care desfășoară profesii liberale, seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, precum și copia acestuia, adresa de domiciliu şi de reşedinţă, adresa unde locuiește clientul și regimul acesteia;
 • date de contact: adresa poștală, numărul de telefon, adresa de e-mail;
 • cetăţenia;
 • informații despre scopul și natura relației de afaceri;
 • date financiare;
 • informații despre conturi bancare din care efectuați plata ratelor aferente creditelor contractate de la BT Mic;
 • date fiscale (țara de rezidență fiscală);
 • profesia, ocupaţia, denumirea angajatorului ori natura activităţii proprii (dacă este cazul),
 • informații despre funcţia publică importantă deţinută- dacă este cazul- și opinii politice (exclusiv în contextul obținerii de informații legate de calitatea de persoană expusă public- PEP);
 • informații despre situaţia familială (inclusiv stare civilă, număr copii, copii în întreținere etc.);
 • informații despre situaţia economică şi financiară (inclusiv date despre venituri, date privind bunurile deţinute/aflate în proprietate, precum și date referitoare la comportamentul de plată, informatii despre sursa averii in cazul PEP);
 • imaginea (în copia actelor de identitate);
 • vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice;
 • vârsta, pentru verificarea eligibilității de a contracta produse de creditare;
 • opinii, exprimate în cadrul sesizărilor/reclamațiilor/convorbirilor, inclusiv telefonice, în legătură cu produse/servicii/angajați ai BT Mic;
 • semnătura (inclusiv în cadrul specimenelor de semnătură);
 • identificatori, precum, dar fără a se limita la: numere de contracte de credit sau de cereri de credit, coduri IBAN;
 • date privind starea de sănătate, exclusiv în cazul în care prelucrarea unor asemenea date este necesară pentru dovedirea de către Clienți a situației dificile în care se află aceștia sau membrii familiilor lor, mai ales în vederea acordării unor facilități la creditele contractate;
 • date referitoare la produsul de creditare contractat/solicitat: tipul de produs, starea produsului, data acordării, sumele acordate, data scadenței, valuata creditului, suma plătită, rata lunară, sumele restante numărul de zile de întârziere, data primei restanțe, categoria de întârziere și data ultimei plăți. Parte din aceste date se prelucrează inclusiv în Biroul de Credit, astfel cum sunteți informați prin nota de informare specifică: Informare referitoare la prelucrarea datelor personale in Sistemul  Biroului de Credit;
 • informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;
 • informații legate de sâvarșirea de infracțiuni sau contravenții în domeniul financiar-bancar, în relația directă cu BT Mic, constatate prin hotărâri judecătorești definitive sau irevocabile, după caz, ori prin acte administrative necontestate;
 • orice alte date cu caracter personal aparținând Clienților, care ne sunt aduse la cunoștință în diverse contexte de către alți Clienți sau de către orice alte persoane.

 

2.     Dacă sunteți o persoană fizică aflată în legătură cu solicitantul unui credit BT Mic - persoană fizică din grupul debitorului (ex. soț/soție/partener de viață al unui solicitant de credit BT Mic etc.)

 

a.     Cine este o persoană fizică aflată în legătură cu solicitantul unui credit BT Mic?

 

În cazul în care o persoană adresează BT Mic o cerere de creditare, în conformitate cu obligațiile legale cărora orice instituției financiară nebancară se supune, este nevoie să ne furnizeze date ale unor persoane fizice cu care solicitantul creditului se află în legătură. Aceste persoane sunt de regulă, dar nu se limitează la: soțul/soția/partenerul de viață, reprezentanți legali/asociați/acționari ai unor persoane juridice cu care solicitantul de credit se află în legătură.

 

b.     Scopurile în care prelucrăm datele aparținând persoanelor fizice aflate în legătură cu solicitantul unui credit BT Mic?

 

Dacă sunteți o astfel de persoană, vă prelucrăm datele, după caz, în următorul scop principal:

 • evaluarea solvabilității, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților interesați de oferte personalizate în legatură cu produsele de creditare ale BT Mic sau de contractarea acestor tipuri de produse (analiza riscului de credit);

 

În contexul analizării cererii de credit a unui solicitant de credit, BT Mic prelucrează inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă vă includeți în oricare dintre categoriile de persoane fizice indicate mai sus (persoane fizice aflate în legătură cu un solicitant de credit, respectiv asa numitele persoane care fac parte din grupul debitorului), întrucât BT Mic este supusă obligațiilor legale de a stabili și analiza expunerea sa față de grupurile de clienți aflați în legătură, ca parte a analizei riscului de credit.

De asemenea, în calitate de persoană declarantă, BT Mic va raporta aceste expuneri și componența grupurilor debitoare de clienți aflați în legătură către BNR, Centrala Riscului de Credit (doar acolo unde este cazul).

Aceste date ale dumneavoastră sunt necesare BT Mic pentru a putea proceda la analiza solicitării/cererii de credit, iar refuzul solicitantului de credit (sau al dumneavoastră) de a le furniza sau de a fi prelucrate poate determina imposibilitatea noastră de a analiza și/sau de a aproba creditul.

Datele cu caracter personal ce vă aparțin se transmit/dezvăluie, după caz, către Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR, precum și, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște, către entități din Grupul financiar BT și/sau către furnizori de servicii utilizați de BT Mic în cadrul procesului de analiză a cererii de credit.

Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră în evidențele BT Mic este egală cu cea a existenței unui grup/unor grupuri de clienți aflați în legătură din care faceți parte.

 

Alte scopuri conexe scopului principal indicat anterior, în care prelucrăm datele dumneavoastră sunt, după caz, următoarele:

 • verificarea identității, inclusiv, dupa caz, pentru confirmarea/infirmarea calității dumneavoastră de Client BT Mic;
 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic (precum, dar fără a se limita la: Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR);
 • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a BT Mic;
 • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de BT Mic;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BT Mic, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care BT Mic este implicată; 
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic și a spațiilor fizice în care ne desfășurăm activitatea;
 • prevenirea fraudelor.

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate persoanelor fizice din grupul unui debitor BT Mic

 

 • date de identificare - nume, prenume, CNP;
 • funcția, calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice din grupul debitorului;
 • după caz, alte date aflate în evidențele BT Mic sau disponibile public, care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a scopului principal referitor la analiza riscului de credit.

 

3.     Dacă sunteți semnatar și/sau persoană de contact din partea partenerilor contractuali ai BT Mic

a.     Cine este semnatar/persoană de contact din partea partenerilor contractuali BT Mic?

 

 • Semnatarii sunt, de regulă, reprezentanții legali sau alte persoane desemnate de partenerii contractuali să semneze contractele încheiate cu BT Mic (indiferent dacă partenerii contractuali sunt Clienți BT Mic persoane juridice titulari de cont sau prestatori de servicii, colaboratori, furnizori de bunuri contractați de BT Mic);
 • Persoanele de contact sunt persoane desemnate de partenerul contractual și comunicate BT Mic de acesta pentru a păstra legătura în vederea bunei derulări a contractului, indiferent dacă datele acestora sunt sau nu menționate în cuprinsul contractului.

 

b.     Scopurile în care prelucrăm datele semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali BT Mic

 

Dacă sunteți semnatar/persoană de contact din partea oricărui partener contractual al BT Mic, prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

 • încheierea și derularea în bune condiții a contractului încheiat cu partenerul contractual (de regulă acesta este angajatorul dumneavoastră), precum și în alte scopuri, în strânsă legatură cu încheierea și derularea contractului, respectiv:
 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BT Mic;
 • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a BT Mic;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BT Mic, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care BT Mic este implicată; 
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de dumneavoastră sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic - a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic și a spațiilor fizice în care BT Mic își desfășoară activitatea;
 • prevenirea fraudelor.

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali

 

Prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal ce vă privesc, după caz:

Pentru semnatari:

 • date de identificare - nume și prenume;
 • funcție;
 • semnatură.

Pentru persoane de contact:

 • date de identificare - nume și prenume;
 • date de contact- număr de telefon (de serviciu) și/sau adresa de e-mail (de serviciu);
 • funcț

 

Nota de informare dedicată semnatarilor și persoanelor de contact care acționează în numele partenerilor contractuali ai BT Mic se regăsește aici: https://www.btmic.ro/Nota_de_informare_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal_semnatari_persoane_de_contact_pentru_partener_contractual_BT_Mic.pdf 

 

4.     Dacă sunteți vizitator al website-ului BT Mic

a.     Cine este vizitator al website-ului BT Mic?

 

Are această calitate orice persoană fizică care accesează website-ul BT Mic.

b.     Scopurile în care prelucrăm datele vizitatorilor website-ului BT Mic

 

Prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare prelucrăm datele dumneavoastră în calitate de vizitator al website-ului BT Mic în scopurile descrise pe larg în cadrul politicii de cookies aferentă website-ului și pe scurt în cadrul bannerului și centrului de setări de cookies.

Pentru website-ul https://www.btmic.ro/, Politica de cookies se regăsește inclusiv accesând următorul link: https://www.btmic.ro/politica-cookies/.

Dacă pe website-ul BT Mic înscrieți datele dumneavoastră în cadrul unor formulare de sesizări/cereri/reclamații, de aplicări pentru produse/servicii/campanii ale BT Mic, de abonare la newslettere din diverse domenii, prelucrăm datele înscrise în aceste formulare, după caz,  pentru:

 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT Mic (evaluarea calității serviciilor);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor.

Vă rugăm să aveți în vedere că abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastră în formulare/câmpuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-ul BT Mic pentru a primi informații din diverse domenii de interes se gestionează prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării (dezabonarea).

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate vizitatorilor website-uluiului BT Mic

 

Dacă vizitați website-ul BT Mic vă vom colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date prelucrate prin intermediul cookies;
 • adresa IP;
 • date despre echipamentul utilizat pentru accesarea website-ului.

De asemenea, în cadrul formularelor disponibile pe website-ul BT Mic colectăm, după caz:

 • date de identificare- nume, prenume;
 • date de contact- adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

 

Vă atragem atenția că website-ul BT Mic poate conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a BT Mic. Persoanele care trimit date cu caracter personal către oricare dintre aceste website-uri trebuie să fie conștiente că acestea cad sub incidenţa politicii de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal a acelor website-uri, care recomandăm să fie citită. Politica BT Mic privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe respectivele website-uri, BT Mic nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

 

5.     Dacă sunteți un potențial Client BT Mic (“prospect BT Mic”)

a.     Cine este un prospect BT Mic?

 

Puteți avea calitatea de prospect BT Mic dacă ați solicitat, prin intermediul website-ului din portofoliul acesteia, prin intermediul aplicatiei dedicate Chatbot Raul sau prin intermediul unor parteneri contractuali ai BT Mic informații despre produse/servicii BT Mic, dar nu ați inițiat finalizat aplicarea pentru acestea sau v-ați înscris în diferite campanii organizate de noi.

 

b.     Scopurile în care prelucrăm datele prospecților BT Mic

 

Dacă sunteți prospect BT Mic, vă prelucrăm datele, după caz, în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, în vederea confirmării/infirmării calității de client BT Mic sau de client al Bancii Transilvania, după caz;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice sau, după caz, audiovideo;
 • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT Mic (evaluarea calității serviciilor);
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor;
 • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați.

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate prospecților BT Mic

 

Dacă sunteți prospect BT Mic, după caz, vă prelucrăm de regulă:

 • date de identificare- nume, prenume;
 • date de contact- adresa de e-mail și/sau număr de telefon.
 • calitatea de reprezentant al unei persoane juridice

 

6.     Dacă sunteți un candidat pentru posturi disponibile la BT Mic sau pentru desfășurarea unor stagii de practică organizate de aceasta

a.     Cine este un candidat BT Mic?

 

Sunteți un candidat pentru posturi disponibile la BT Mic sau pentru stagii de practică organizate de BT Mic dacă ne-ați transmis sau dacă am primit CV-ul dumneavoastră pentru  a-l utiliza în scop de recrutare, Mic de la dumneavoastră sau de la/prin intermediul altor persoane, sau dacă ne-ați adus la cunoștință în orice alt mod că sunteți interesat de ocuparea unor posturi BT Mic/participarea la stagii de practică BT Mic.

 

b.     Scopurile în care prelucrăm datele candidaților BT Mic

 

Prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

 • recrutare pentru postul/posturile sau, după caz, pentru stagiul de practică pe care doriți să îl ocupați/urmați în cadrul BT Mic, precum și în scopuri strâns legate de această activitate, precum:
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/optiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate, inclusiv în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor.

 

În cazul în care veți aplica doar pentru un anume post/stagiu de practică, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de BT Mic doar în cadrul procesului de recrutare pentru respectivul post/stagiu de practică, urmând ca acestea să fie șterse la finalizarea respectivului proces de recrutare.

Dacă, în schimb, veți opta sa fiți contactat în general pentru poziții vacante/stagii de practică desfășurate în BT Mic, vom păstra datele dumneavoastră și le vom utilizata în scop de recrutare pentru o perioadă de 1 an, termen care poate fi prelungit cu acordul dumneavoastră.

În cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referințe de la angajatorii anteriori sau de la cadre didactice. Dacă vom avea nevoie de acestea, vă vom contacta pentru a vă solicita acordul de a obține aceste referințe în numele dumneavoastră. În cazul în care nu vă veți exprima consimțământul în acest sens, va fi necesar să obțineti chiar dumneavoastră aceste referințe, dacă veți dori să continuați procesul de recrutare.

 

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate candidaților BT Mic

 

Candidaților BT Mic le prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal, așa cum sunt ele indicate în CV-ul depus la/transmis BT Mic:

 • date de identificare - nume, prenume;
 • vârsta, pentru verificarea eligibilității dumneavoastră de a deveni angajat sau, după caz, de a participa la anumite stagii de practică BT Mic;
 • date de contact - adresa de e-mail și/sau număr de telefon;
 • date privind studiile și experiența profesională;
 • orice alte date relevante din CV.

 

7. Dacă sunteți o persoană care adresează BT Mic cereri/sesizări/reclamații pe orice canal (“petiționar BT Mic”)

a.     Cine este/când vă prelucrăm date în calitate de petiționar BT Mic?

 

Sunteți o astfel de persoană dacă adresați BT Mic orice solicitare, pe orice canal, indiferent dacă aveți calitatea de client BT Mic sau dacă faceți parte din orice altă categorie de persoane fizice.

 

b.     Scopurile în care prelucrăm datele petiționarilor BT Mic

 

În funcție de situația și calitatea concretă  pe care o aveți în relație cu BT Mic, când ne transmiteți o solicitare vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, inclusiv în vederea confirmării/infirmării calității de client BT Mic;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BT Mic de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte solicitate/discutate/agreate în cadrul apelurilor telefonice inițiate de dumneavoastră sau de BT Mic, prin consemnarea aspectelor discutate și, după caz, înregistrarea audio a convorbirilor telefonice;
 • colectarea opiniei dumneavoastră cu privire la calitatea serviciilor/produselor/angajaților BT Mic (evaluarea calității serviciilor);
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BT Mic și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor;
 • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați.

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate petiționarilor BT Mic

 

Pentru a înregistra, confirma primirea, analiza, formula și transmite răspuns la orice cereri/sesizări/reclamații pe care ni le adresați, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume, prenume și alte date din această categorie pe care ni le puneți la dispoziție sau date personale pe care BT Mic este necesar să le prelucreze pentru identificarea petiționarului BT Mic pentru a preveni dezvăluirea de informații confidențiale (inclusiv date cu caracter personal) către destinatari care nu sunt în drept să le recepționeze;
 • date de contact: adresă de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon;
 • vocea, în cadrul convorbirilor și înregistrărilor convorbirilor telefonice (inițiate de petiționari sau de BT Mic);
 • după caz, orice alte informații despre care BT Mic are cunoștință și care sunt necesare pentru analizarea solicitărilor.

 

 

8. Dacă sunteți o persoană fizică terță ale cărei date le prelucrăm în afara unei relații cu BT Mic (“terț BT Mic”)

a.     Cine este/când vă prelucrăm datele în calitate de terț BT Mic?

 

Sunteți inclus(ă) în această categorie de persoane vizate dacă orice dată cu caracter personal ce vă privește ne este dezvăluită/transferată de către clienți BT Mic, în contextul relației acestora cu noi, sau de către orice altă persoană. Datele dumneavoastră le prelucrăm în acest context în calitate de terț BT Mic, chiar dacă aveți și alte relații directe cu noi (ex. un solicitant de credit BT Mic ne pune la dispoziție contractul de vânzare-cumpărare al imobilului în care dumneavoastră figurați ca vânzător. În acest caz, datele din acest contract vi le vom prelucra în calitatea dumneavoastră de terț, chiar dacă sunteți de fapt și client BT Mic și vă prelucrăm datele și în alte scopuri, proprii relației contractuale pe care o aveți stabilită cu noi).

 

Astfel, cu titlu exemplificativ, vă prelucrăm datele în calitatea dumneavoastră de terți BT Mic, dacă aparțineți oricăreia dintre următoarelor categorii de persoane fizice:

 1. membri ai familiei unui client BT Mic sau ai unui angajat BT Mic- este posibil ca, în anumite situații, Clienții să ne aducă la cunoștință date în legătură cu membri ai familiei lor, mai ales în contextul formulării și analizării unei cereri de creditare sau a derulării unui contract de credit.

Totodată, angajații BT Mic este posibil să pună la dispoziție date apaținând unor membri de familie, în diverse contexte legate de relația lor de muncă cu noi (ex. copii minori ai angajaților, alți membri ai familiei angajaților BT Mic, declararea situatiilor de conflict de interese);

 1. persoane fizice ale căror date sunt menționate pe diverse înscrisuri puse la dispoziția BT Mic– în cazul în care un client BT Mic sau orice persoană cu care interacționăm depune la/transmite către BT Mic diferite înscrisuri, în diferite situații (ex. adeverințe sau înscrisuri de orice tip care conțin date cu caracter personal ale semnatarilor sau, după caz, ale altor persoane menționate în cuprinsul înscrisurilor) vom prelucra aceste date având în vedere necesitatea de a păstra aceste înscrisuri, chiar dacă este posibil să nu avem nevoie să  prelucrăm datele în altă formă decât stocarea lor;
 2. persoane în legătură cu care BT Mic primește solicitări/cereri de informații de la diverse instituții și/sau autorități publice, de la notari, avocați, executori judecătorești etc.;
 3. participanți la diverse evenimente sau acțiuni de responsabilitate socială organizate de BT Mic, ale căror date este necesar să le prelucrăm în vederea asigurării logisticii evenimentelor;
 4. orice alte categorii de persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către orice persoană cu care interacționăm sau care ajung în posesia noastră în orice alt mod.

 

b.     Scopurile în care prelucrăm datele terților BT Mic

 

Prelucrăm datele dumneavoastră ca terț BT Mic în funcție de scopul în care este necesar în relația noastră cu persoana care ni le-a furnizat, precum și în următoarele scopuri conexe:

 • gestionarea relațiilor de muncă cu angajații BT Mic, după caz;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BT Mic, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată Bt Mic și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat; 
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BT Mic;
 • prevenirea fraudelor.

 

c.      Categorii de date cu caracter personal prelucrate terților BT Mic

 

Cele mai des întâlnite date pe care le prelucrăm terților BT Mic sunt, cu titlu exemplificativ:

 • date de identificare- nume, prenume, cod numeric personal (CNP);
 • relația dintre dumneavoastră și un client sau angajat BT Mic, după caz;
 • funcție deținută în cadrul unei persoane juridice;
 • semnătură;
 • orice alte date care ne sunt puse la dispoziție de orice persoană cu care interacționăm în cadrul activității noastre.

 

 

D.   Care sunt sursele din care BT Mic colectează datele cu caracter personal?

De regulă, datele cu caracter personal aparținând persoanelor vizate ale căror date le prelucrăm sunt colectate de noi Mic de la acestea, în diverse ocazii și modalități, precum:

 • la momentul stabilirii și pe parcursul derulării relației de afaceri cu BT Mic;
 • cu ocazia încheierii și derulării unor contracte pentru produse/servicii oferite de BT Mic;
 • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul BT Mic, pe alte website-uri deținute de alte entități din Grup;
 • prin înscrierea/participarea la diverse concursuri/campanii organizate de BT Mic în unitățile prin care puteti contracta creditele oferite de noi sau pe website-ul BT Mic;
 • când ni se solicită informații/recepționăm sesizări/reclamații la numerele de telefon ale BT Mic, pe adresa sediului nostru sau la adresele de poștă electronică;
 • când se aplică pentru posturi disponibile în BT Mic (online, trimițând/depunând CV- uri la sediul nostru sau pe diverse adrese de poștă electronică, la târguri de carieră sau alte evenimente);
 • când vizitează website-ul BT Mic.

Cu toate acestea, există situații când datele sunt colectate din alte surse, cum ar fi:

 • de la codebitori, garanți, fidejusori ai Clienților (alti Clienti);
 • de la alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri si temeiuri legitime, legate in principal de cunoasterea clientelei in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor si administrare intragrup a clientilor si angajatilor;
 • de la partenerii BT Mic care intermediază activitatea noastră de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • de la autorități sau instituții publice (ex. instanțe de judecată, parchete, executori judecătorești, BNR, ANPC, ANSPDCP etc.), notari, avocați, în contextul în care aceștia ne transmit sesizări sau solicitări în legătură cu Clienții;
 • de la societăți de asigurare;
 • de la bănci;
 • de la organizații internaționale/europene si fonduri de garantare;
 • din surse publice, precum dar fără a se limita la: Oficiul Național al Registrului Comerțului, ANAF, portalul instanțelor de judecată, internet;
 • din evidențe de tipul Biroului de Credit, Centrala Riscului de Credit, în cazul în care există un temei juridic și un scop determinat și legitim pentru consultarea acestora;
 • de la furnizori privați de baze de date- ex. entități abilitate să administreze baze de date cu persoanele acuzate de finanțarea actelor de terorism și cele expuse public;
 • de la parteneri contractuali;
 • de la societăți de recuperare a debitelor/creanțelor (ex. putem afla noile date de contact ale Clienților de la societăți care ne sprijină în activitatea de recuperare creanțe, date pe care acestea din urmă le obțin în baza interacțiunilor proprii cu aceștia sau cu persoane apropiate acestora);
 • de la orice alte persoane fizice sau juridice care ne transmit sesizări/cereri care conțin date ale Clienților (ex. persoane care ne sesizează că nu mai aveți același date de contact cu cele declarate în evidențele BT Mic).

 

E.    Care sunt temeiurile în baza cărora BT Mic prelucrează datele cu caracter personal și consecințele refuzului de a fi prelucrate datele?

Temeiurile în baza cărora BT Mic prelucrează date cu caracter personal sunt, după caz:

 • necesitatea de a prelucra datele pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public;
 • obligația legală a BT Mic;
 • încheierea/executarea contractelor încheiate între BT Mic și persoana vizată;
 • interesul legitim al BT Mic și/sau al unor terți;
 • consimțământul persoanelor vizate.

 

 

Cu excepția cazurilor în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate, și în unele cazuri în care temeiul prelucrării îl constituie interesul legitim, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de către BT Mic vor face imposibilă prestarea serviciilor solicitate sau a soluționării cererilor acestora.

 

F.     Către cine dezvăluie/transferă BT Mic datele cu caracter personal pe care le prelucrează?

Datele cu caracter personal ale Clienților BT Mic și, după caz, ale altor categorii de persoane vizate menționate în prezenta Politică, sunt dezvăluite de BT Mic sau, după caz, transferate, în conformitate cu principiile GDPR, în baza temeiurilor juridice aplicabile în funcție de situație și doar în condiţii care asigură deplină confidențialitate și siguranţă a datelor, către categorii de destinatari, precum, dar fără a se limita la:

 • alti Clienti;
 • alte entitati ale Grupului Financiar Banca Transilvania, pentru utilizare in scopuri legate de cunoasterea clientelei in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului si constituirii grupului debitorilor, precum si in alte scopuri administrative intragrup;
 • partenerii BT Mic care intermediază activitatea noastră de creditare (ex. Banca Transilvania S.A.);
 • cesionari;
 • parteneri contractuali (prestatori de servicii) utilizați de noi în cadrul desfășurării activității, precum, dar fără a se limita la: servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic, curierat, audit, servicii conexe emiterii cardurilor, etc;
 • entități financiar-bancare;
 • autorități și instituții publice, precum, dar fără a se limita la Banca Națională a României (BNR), Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM), Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), Ministerul Justiției, Ministerul Administrației și Internelor, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) inclusiv, după caz, unitățile teritoriale ale acestora;
 • notari publici, avocați, executori judecătorești;
 • organizatii internationale europene sau alte fonduri de garantare;
 • Centrala Riscului de Credit*;
 • Biroul de Credit și Participanții la sistemului Biroului de Credit**;
 • societăți de asigurare;
 • societăți de colectare debite restante/creanțe.

 

BT Mic are obligația legală de a raporta către Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat, respectiv să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual, precum şi informaţia despre fraudele cu carduri constatate.

**BT Mic are interesul legitim de a raporta în Sistemul Biroului de Credit, la care au acces și ceilalți Participanți (în principal instituții de credit și instituții financiare nebancare) datele personale ale debitorilor care înregistrează întârzieri la plata creditului de cel puțin 30 de zile, după înștiințarea prealabilă a persoanelor vizate în acest sens cu cel puțin 15 zile înainte de data raportării. Raportarea se realizează conform prevederilor notei de informare specifice Informare privind prelucrarea datelor personale în evidențele Biroului de Credit, care vă este pusă la dispoziție în momentul adresării unei cereri de credit BT Mic.

 

G.    Pentru cât timp prelucrează BT Mic datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal prelucrate de BT Mic în scopul cunoașterii Clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv datele privind tranzacțiile derulate, vor fi păstrate cel puțin 5 ani de la data încetării relației de afaceri cu Clientul (încetarea relației de creditate). De asemenea, în cazul în care relația de afaceri nu este deschisă, datele din cuprinsul cererii vor fi stocate la nivelul BT Mic timp de cel puțin 5 ani de la data respingerii cererii de creditare sau, după caz, de la data renunțării clientului la creditul aprobat.

În ceea ce privește datele prelucrate în sistemul Biroului de Credit, acestea sunt stocate la nivelul acestei instituții și dezvăluite Participanților timp de 4 ani de la data ultimei actualizări, cu excepția datelor solicitanților de credit care au renunțat la cererea de credit sau cărora nu li s-a acordat creditul, care sunt stocate și dezvăluite Participanților pentru o perioadă de 6 luni.

Datele personale pentru care BT Mic are obligația legală de raportare către Centrala Riscului de Credit (CRC) vor fi menținute în evidențele CRC pe o perioada de 7 ani de la data înscrierii lor.

Pentru datele prelucrate în temeiul consimțământului persoanelor vizate în scopul transmiterii mesajelor cu caracter publicitar, acestea se vor prelucra până la încetarea relației de afaceri/contractuale cu BT Mic sau, după caz, până la retragerea respectivului acord.

În scopul dovedirii faptului că s-au recepționat sesizări/reclamații/solicitări de informații/măsuri și că s-au formulat și transmis răspunsuri la acestea, datele aferente acestor petiții vor fi păstrate în evidențele BT Mic (împreună cu datele cu caracter personal cuprinse în acestea) atât în format hârtie, cât și electronic, pe perioada relației de afaceri/contractuale pentru clienții BT Mic, respectiv pentru o perioadă necesară îndeplinirii scopului în care au fost prelucrate (formularea răspunsului/furnizarea informațiilor), plus o perioadă de 3 ani- termenul legal de prescripție în cazul în care datele nu aparțin unor clienți BT Mic.

 

Datele cu caracter personal prelucrate candidaților BT Mic vor fi păstrate până la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil sau, în cazul în care candidații s-au arătat interesați să fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri și alte înscrisuri pe care le-au pus la dispoziția BT Mic în acest scop vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 1 an, dacă în acest interval de timp nu se solicită ștergerea lor din evidențele noastre. Acest termen poate fi prelungit cu acordul candidatului.

 

Orice alte date cu caracter personal prelucrate de BT Mic în alte scopuri indicate vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării.

H.   Care sunt drepturile persoanele vizate, care pot fi exercitate în legătură cu prelucrarea datelor lor de către BT Mic?

Oricărei persoane vizate îi este garantată exercitarea drepturilor prevăzute de legislația aplicabilă în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, respectiv:

 1. a) dreptul de acces: persoanele vizate pot obține de la BT Mic confirmarea că le sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și informații privind specificul prelucrării cum ar fi: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor, perioada pentru care datele sunt păstrate, existența dreptului de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării. Acest drept permite persoanelor vizate să obțină gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum și contra-cost orice copii suplimentare;
 2. b) dreptul la rectificarea datelor: persoanele vizate pot să solicite BT Mic să modifice datele incorecte ce le privesc ori, după caz, să completeze datele care sunt incomplete;
 3. c) dreptul la ștergere: persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor lor cu caracter personal atunci când:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat și le prelucrăm;
 • a fost retras consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și BT Mic nu le mai poate prelucra în baza altor temeiuri;
 • datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse conform legislației relevante.
 1. d) dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.
 2. e) dreptul de opoziție: persoanele vizate se pot opune oricând prelucrărilor în scop de marketing, precum și prelucrărilor bazate pe interesul legitim al BT Mic, din motive care țin de situația lor specifică;
 3. f) dreptul la restricționarea prelucrării: persoanele vizate pot solicita restricționarea prelucrării datelor lor cu caracter personal dacă:
 • contestă corectitudinea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor în cauză;
 • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • datele nu ne mai sunt necesare prelucrării, dar persoana vizată ni le solicită pentru o acțiune în instanță;
 • în cazul în care persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale BT Mic ca operator prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.
 1. g) dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca BT Mic să le furnizeze anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită, BT Mic poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic;
 2. h) dreptul de a se opune unei decizii individual automatizate;
 3. i) dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România, anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – h) de mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de BT Mic, persoanele vizate pot utiliza datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor desemnat de societatea noastră, trimițând cererea:

 • pe cale poștală, la adresa din Bucuresti, sos Bucuresti-Ploiesti, nr. 43, et.3 Biroul E3-18, sector 1, cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor”
 • la adresa de poștă electronică dpo@btmic.ro.

 

 

 

I.      Cum protejează BT Mic datele cu caracter personal pe care le prelucrează?

BT Mic elaborează un cadru intern de standarde și politici pentru a păstra securitatea datelor cu caracter personal.  Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementările ce sunt aplicabile nouă i și cele mai înalte standarde în domeniu.

În mod specific și conform legii, BT Mic adoptă și aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici și proceduri, securitate informatică etc.) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care acestea sunt prelucrate.

Angajații BT Mic au obligația de a păstra confidențialitatea și nu pot divulga ilegal datele cu caracter personal pe care le prelucrează în cadrul activității lor.

BT Mic se asigură că partenerilor săi contractuali care au acces la datele cu caracter personal și care acționează în calitate de persoană împuternicită de BT Mic, le impune obligații contractuale în conformitate cu prevederile legale și că verifică respectarea de către aceștia a obligațiilor pe care și le-au asumat.

Partenerii contractuali care acționează în calitate de persoană împuternicită a BT Mic vor prelucra datele cu caracter personal în numele și pentru noi, numai în conformitate cu instrucțiunile primite de la BT Mic și numai respectând cerințele de securitate și confidențialitate în limitele impuse.

Garantăm că BT Mic nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizitate și că nu va transmite aceste date decât celor în drept să le cunoască, cu respectarea principiilor și obligațiilor stabilite legal.

 

Prezenta politică este revizuită în mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate și pentru a îmbunatăți modurile de prelucrare și protecție a datelor cu caracter personal.